Užitečné odkazy

Pro mé blízké

Český sociální systém nabízí starobním důchodcům pomoc formou sociálních dávek. Pokud si o ně chcete zažádat, můžete se obrátit na nejbližší pobočku Úřadu práce nebo na Městský úřad na Sociální odbor.

Ten, kdo o příspěvek žádá, musí mít na tomto území buď trvalý, nebo hlášený pobyt.

Je možné zažádat si o příspěvky:

Příspěvek na bydlení

O příspěvek na bydlení lze žádat na kontaktních místech úřadu práce podle místa trvalého bydliště, který o dávce rozhoduje a také dávku vyplácí. Žádost a další předepsané formuláře jsou k dispozici tamtéž.

Příspěvek na péči

Tento příspěvek přiznávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností dle místa trvalého bydliště žadatele. Tamtéž obdržíte příslušné formuláře žádosti o příspěvek.

Dávky pomoci v hmotné nouzi

(tj. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc)

Jde o dávky pro důchodce s velmi nízkými příjmy, které oscilují okolo životního minima, kromě mimořádné okamžité pomoci, která je poskytována všem, jimž hrozí vážná újma na zdraví. Žádost a další předepsané formuláře jsou k dispozici na obecních úřadech pověřených obcí podle místa trvalého bydliště, které o dávkách rozhodují a dávky vyplácejí.

Sociální dávky a průkazy mimořádných výhod osobám zdravotně postiženým

(tj. jednorázové příspěvky na opatření zdravotních pomůcek, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení motorového vozidla, příspěvek na provoz motorového vozidla, příspěvek na individuální dopravu, příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům, průkaz mimořádných výhod TP, průkaz mimořádných výhod ZTP, průkaz mimořádných výhod ZTP/P)

Jde o dávky starobním důchodcům, kteří jsou současně zdravotně postižení. Dávky a průkazy mimořádných výhod přiznávají a vyplácejí pověřené obecní úřady či úřady obcí s rozšířenou působností dle místa trvalého bydliště žadatele. Na těchto úřadech lze získat příslušné formuláře k vypsání žádosti. 

Podmínky nároku a výše jednotlivých dávek vysvětlují pracovníci obecního úřadu a dále, Občanské poradny, poradny Rady seniorů České republiky, poradny odborových centrál, Senior Pointy atd.