Přístup k informacím o zdravotním stavu

Pro mě

Určete, kdo bude mít přístup k informacím

Stejně jako vy máte právo nahlížet do zdravotnické dokumentace a být informován o povaze, rizicích, alternativách a důsledcích poskytované zdravotní péče, můžete povolit, aby tyto informace byly poskytnuty také vašemu blízkému

Za osobu blízkou je v tomto ohledu považován příbuzný v přímé řadě (rodiče, prarodiče, děti, vnoučata), sourozenec, manžel/ka, partner/ka a také další osoby v poměru rodinném nebo obdobném, se kterými máte důvěrný vztah.

Přístup k informacím před nástupem do nemocnice

Stát se může ledacos. Rozmyslete si předem, kdo bude mít přístup k informacím o vašem zdravotním stavu, a sdělte to personálu při nástupu do nemocnice. Dnes je to již standardní součástí vstupního vyšetření a všechny tyto údaje jsou, spolu s vaším podpisem, vedeny v písemné formě

Mnoho zařízení také umožňuje podávání informací o výsledcích vyšetření a zdravotním stavu telefonicky po sdělení hesla. Určete si proto heslo (ideálně vždy stejné — pro lepší zapamatování) a sdělte ho v předstihu svému blízkému.